การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ 126 KB. ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ 197 KB. ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองบริษัท 1.63 MB. ดาวน์โหลด
หนังสือบริคณห์สนธิ 36 KB. ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 384 KB. ดาวน์โหลด
คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 1.05 MB. ดาวน์โหลด


ช่องทางการร้องเรียน
เป็นช่องทางสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ การดำเนินธุรกิจแบบไร้จริยธรรม การทุจริต หรือการกระทำผิดต่อคู่ค้าโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นความลับและส่งต่อข้อมูลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง