• อบรมการต่อต้านการคอร์รับชั่นกับพนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานในองค์กรทราบและตระหนักในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท