คณะกรรมการบริษัท

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการอิสระ
5. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ
6. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ
7. นางสาวคู เมน ไว กรรมการ
8. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ