คณะกรรมการชุดย่อย

  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุทธิชัย สุรพัฒน์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุทธิชัย สุรพัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง